Basit Yargılama Usulü Kesin Süre:

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Yorum

Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda tensip ile kesin süre verilerek, kesin süreden sonra bildirilen tanıkların dinlenmemesi savunma hakkını kısıtlamaktır.

YARGITAY BASKANLIGI

 1. Hukuk Dairesi 2017/28399 E. , 2019/12410 K.
  “İçtihat Metni”
  MAHKEMESİ:… Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ: ALACAK
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından
  istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası incelendi, gereği konuşulup
  düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, kıdem tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Davalı tanıklarının dinlenmemesinin yerinde olup olmadığı ihtilaflıdır.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 137. maddesinde, “(…) Dilekçelerin karşılıklı
  verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları
  inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve
  delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği
  davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. (…) Ön inceleme tamamlanmadan
  ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez.”
 2. maddesinde ise, “ (…) Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında
  karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları
  çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. (…) Uyuşmazlık konularının
  tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir
  defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder. (…) Ön inceleme duruşmasının
  sonunda, tarafların sulh faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde
  anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada
  hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. (…) Ön
  inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir
  duruşma günü tayin edilir. (…) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak
  henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin
  getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların
  verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş
  sayılmasına karar verilir.”
  Somut olayda, davalı vekili ….02.2015 tarihli cevap dilekçesinde tanık deliline dayanmış olup
  08.07.2015 tarihli ön inceleme duruşmasının yapıldığı ve tahkikat aşamasına geçildiği celsede ise
  tanıklarının isim ve adreslerini cevap dilekçesinden sonra 07.07.2015 tarihli dilekçe ile bildirdiklerini
  adlarına davetiye çıkarılmasını talep ettiklerini belirtmiştir. Mahkemece tensiple davalı tarafa verilen
  kesin süre içinde tanıkların bildirilmemesi ve davacı tarafın da gelinen aşamada tanık dinletilmesine
  muvafakati olmaması nedeni ile davalının tanık dinletme talebinin reddine karar verilmiştir.
  Yukarıda içeriği aktarılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 137 ve 140. maddesi hükümleri dikkate
  alındığında mahkemenin ön inceleme duruşması yaparak öncelikle uyuşmazlık konularını belirlemesi ve
  ondan sonra ihtilaflı konularla ilgili delillerini bildirmeleri için süre vermesi gerekirken, tensiple verdiği
  kesin süreye istinaden davalının savunma hakkını kısıtlar biçimde tanıklarının dinlenmesi talebini
  reddetmesi hatalı olmuştur. Davalı tanıklarının usulünce celbi ile beyanlarının alınarak tüm deliller ile
  birlikte değerlendirildikten sonra karar verilmesi gerektiğinden kararın bu yönden bozulması
  gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının sair
  temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya
  iadesine, 31.05.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın