Ayrılık Sürecinden Sonra Kadının Eve Dönmesi:

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Yorum

Bilindiği üzere Yargıtay, eşlerin belli süre ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmesini kusurun af edilmesi şeklinde yorumlamakta idi, paylaşılan kararda; kadının eve dönmesinin erkeğin kusurunu af ettiği anlamı taşımadığına hükmetmiştir.

YARGITAY BASKANLIGI

 1. Hukuk Dairesi 2021/3053 E. , 2021/4436 K.
  “İçtihat Metni”
  MAHKEMESİ: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
  DAVA TÜRÜ: Boşanma
  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince
  verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak
  okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının reddine karar verilmiş, karara karşı davacı kadın
  tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş ve bölge adliye mahkemesince esastan reddine karar
  verilmesi üzerine davacı kadın tarafınadan temyiz edilmiştir. Mahkemce “Tarafların davadan önce
  Erzincan’da birlikte yaşadıkları, geçimsizlik gerekçesiyle davacı kadının oradan ayrılıp Yalova’ya geldiği
  ve bu boşanma davasını açtığı, dava sırasında tarafların barıştıkları ve davacının tekrar Erzincan’a
  davalı ile müşterek konuta döndüğü, bir iki ay birlikte yaşadıkları, eldeki davadan önce gerçekleşen
  karşılıklı kusurlu davranışlarının taraflarca affedildiğinin, en azından hoşgörü ile karşılandığının kabulü
  gerekli olup, kusur belirlemesinde dikkate alınması mümkün değildir. Af ya da hoşgörünün kabulü için
  tarafların cinsellik boyutunda karı – koca ilişkileri kurmaları şart olmadığı gibi, bundan kaçınan da dosya
  kapsamına göre davacı kadındır. Bu sebeple, davanın reddine” karar verilmiş ise de ; davacı kadının
  eve dönmesine karşın erkek ile aynı odada kalmamaları bu davranışının barışma görüşmesi niteliğinde
  olduğunu dolayısıyla af olarak kabul edilemeyeceğini göstermektedir. Ilk derece mahkemesinin de
  gerekçesinin aksine kadının cinsel birliktelikten kaçınma nedeni, tanık olarak dinlenilen ortak çocukların
  beyanında geçen “Herşey düzelmedi henüz” ifadesinden de kadının erkeği affetmediğinin kabulünü
  gerektirmiştir. Bu durumda kadının eve dönmesi başlı başına af olarak değerlendirilemez.
  Tüm dosya kapsamından davalı erkeğin kadının ailesi ile görüşmesini istemediği, evin anahtarını alarak
  evden kovduğu anlaşılmaktadır. O halde erkeğin kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebebiyet
  veren olaylarda erkek tamamen kusurludur. Evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede
  temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Dosyaya yansıyan olaylar bir bütün olarak değerlendirildiğinde,
  taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek
  nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit olup, TMK’nın 166/1 maddesinde yer alan boşanma koşullarının
  oluştuğu dikkate alınarak davacı kadının davasının kabulü gerekirken reddi doğru olmayıp, bozmayı
  gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi
  kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının
  şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine,
  dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine
  gönderilmesine kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. 03.06.2021 (Pzt.)

Bir cevap yazın